Projekty sdružení IKom Stiftland, podpořené z EU

Opatření green infrastructure z víceúčelového využití odpadních kalů (green IKK) prostřednictvím přeshraniční interregionální spolupráce

Popis projektu

V důsledku novelizace nařízení o čištění odpadních vod v Německu a novelizací nařízení o hnojivech a hnojení došlo v uplynulých letech ke zvýšení požadavků na zemědělské využití čistírenských kalů z komunálních čistíren odpadních vod. Výzkumný projekt " Opatření green infrastructure z víceúčelového využití odpadních kalů (green IKK) prostřednictvím přeshraniční interregionální spolupráce" by měl tento nový vývoj zohlednit. V rámci projektu by měl být v cílovém regionu projektu vytvořen nový, z hlediska ekologických, technických, ekonomických a sociálních aspektů optimální proces pro zpracování čistírenských kalů. V rámci projektu tak budou v rámci přeshraniční interregionální spolupráce (okolí Tirschenreuthu a v Chebu) vypracována doporučení zúčastněným obcím, které by ve střednědobém horizontu mohly zavést společnou technologii pro zhodnocování čistírenských kalů a vytvořit k tomu potřebné struktury. Cílem je jak látkové využití, tak i získávání živin z kalů (mimo jiné fosforu) a jejich vracení do ekosystému. Dále pak energetické zhodnocení čistírenských kalů a s tím spojené vytvoření koncepce pro ekosystémové služby (opatření v oblasti zelené infrastruktury). Kromě pozitivních dopadů na ekonomické a sociální aspekty má být současně dosaženo snížení škodlivých vlivů na životní prostředí a to prostřednictvím snížení emisí skleníkových plynů, imisí škodlivých látek a zvýšením efektivity při využívání zdrojů.

Hlavní údaje k projektu

  • Analýza 36 čistíren odpadních vod.
  • Vývoj udržitelného managementu živin a koncepce logistiky.
  • Podpora regionálního oběhového hospodářství.
  • Vypracování ekologické bilance (Life-Cycle-Assesment).
  • Střednědobá implementace regionálního zhodnocování čistírenských kalů.
  • Zlepšení ekologické bilance.
ÚDAJE O PROJEKTU 
POSKYTOVATEL DOTACE

Europäische Union
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)

DOBA REALIZACE PROJEKTU04.2017 – 03.2020
OBJEM PROJEKTU703.000,00€
INTERVENČNÍ SAZBA85%
ŘÍZENÍ PROJEKTUJohannes Prechtl, Dipl.-Pol.
KOOPERAČNÍ PARTNEŘI

HAW Landshut
Chevak Cheb a.s.
Forestry and Game Management Research Institute

ASOCIOVANÍ PARTNEŘI

Obec Speichersdorf
Město Plana